Zwiększamy ofertę!

Poszerzamy naszą ofertę o sale szkoleniowe i konferencyjne ze wszystkich lokalizacji Brain Embassy. Łącznie mamy teraz aż 52 sale. W ten sposób łączymy się z marką Brain Embassy tworząc nowy produkt BE Inspired.

SPRAWDŹ

REGULAMIN CENTRUM SZKOLENIOWEGO ADGAR OCHOTA

 

  • §  1. 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Centrum Szkoleniowego Adgar Ochota („Centrum”), określa zasady korzystania z Centrum jak i zasady bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz innych wymogów dotyczących korzystania z Centrum.

2.  Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich użytkowników Centrum położonego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 181B i stanowi integralną część umowy zawartej z Operatorem Centrum.

3. Zarządzanie Centrum z upoważnienia właściciela oraz nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu i zarządzeniem Centrum sprawuje spółka Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Conference Centre sp. k. z siedzibą w Warszawie, określana poniżej „Operatorem Centrum”.

4.  Na terenie Centrum Operator wykonuje swoje funkcje poprzez personel techniczny, administracyjny, ochrony i informacji oraz utrzymania czystości.

5. Zasady korzystania z parkingu podziemnego Centrum oraz naziemnych miejsc parkingowych położonych w pobliżu Centrum, reguluje odrębny regulamin dostępny na terenie parkingu.

 

  • §  2.              

Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

1. Użytkownicy Centrum zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wytycznych, obwieszczeń, zaleceń i wymogów Zarządcy.

2.  Korzystający z Centrum ponoszą odpowiedzialność za skutki pożaru wynikłego z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

  • §  3.               

Przepisy porządkowe

1.   Przebywanie w Centrum dozwolone jest w godzinach określonych na piśmie w umowie z Operatorem Centrum.

2.   Każda osoba znajdująca się na terenie Centrum jest zobowiązana podporządkować się poleceniom pracowników ochrony

3.  W przypadku wnoszenia na teren Centrum przedmiotów budzących zastrzeżenia pracowników ochrony osoba odwiedzająca zobowiązana jest do pozostawienia tych przedmiotów w recepcji.

4.   W uzasadnionych przypadkach Służby ochrony Centrum mają prawo odmówić dostępu do Centrum jak i nakazać opuszczenie Centrum przez osobę zakłócającą porządek lub swoim zachowaniem utrudniającą pracę innym osobom.

5.  O ile inaczej nie stanowi umowa zawarta z Operatorem Centrum, Użytkownicy Centrum nie mają dostępu do innych niż Centrum części Kompleksu Adgar Park West.

6.  W stosunku do osób odwiedzających obowiązuje zakaz ich przebywania w niewynajętych częściach Centrum bez wiedzy i zgody Operatora Centrum.

7.   Osoba zapraszająca ponosi odpowiedzialność za szkody jakie może spowodować jej gość na terenie Centrum oraz parkingu.

8.   Wprowadza się zakaz wstępu akwizytorom.

9.   Na teren Centrum niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt.

10. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia sprzętu należącego do Centrum poza Centrum.

11. Korzystający mają świadomość, że w trakcie szkolenia w pozostałych salach mogą odbywać się inne wydarzenia.

 

  • §  4.         

Prawa i obowiązki UŻYTKOWNIKA CENTRUM

1. Na terenie Centrum zakazuje się palenia tytoniu i spożywania alkoholu (poza napojami dostarczanymi przez Operatora Centrum).

2.  Korzystający z Centrum zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i urządzeń oddanych mu do użytkowania przez Operatora Centrum zgodnie z ich przeznaczeniem. Za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu lub urządzeń odpowiedzialność ponosi Korzystający z Centrum.

3.   Zakazuje się korzystania z urządzeń powodujących zakłócenia pracy urządzeń innych użytkowników kompleksu Adgar Park West.

4.  Każde wnoszenie lub wynoszenie sprzętu do i/lub z Centrum wymaga zgłoszenia do Operatora Centrum.

5.   Na terenie Centrum, w częściach ogólnodostępnych zakazane jest umieszczanie reklam, ogłoszeń i innych oznakowań bez zgody Operatora Centrum.

6. Na teren Centrum Szkoleniowego obowiązuje zakaz wprowadzania zewnętrznego cateringu. Wszelkie napoje i potrawy mogą być serwowane wyłącznie z ramienia obsługi Centrum Szkoleniowego.

 

  • §  5.         

Zasady postępowania w wypadku transportu sprzętu i materiałów do i z Centrum

1.   Wwożenie i wywożenie sprzętu i materiałów do i z Centrum może odbywać się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

2.  Wszystkie prace transportowe muszą być zgłoszone Operatorowi Centrum przynajmniej 1 dzień wcześniej z podaniem dokładnego terminu wykonania tych prac oraz nazwisk osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

3.  Pojazd użyty do transportu może parkować jedynie w miejscu do tego przeznaczonym.

4.   Zakazuje się pozostawiania pojazdów służących do transportu na pochylni zjazdowej do garażu.

5.    W przypadku potrzeby udostępnienia większej liczbie pojazdów miejsca na podjeździe zostaną wyznaczone dla każdego z nich odpowiednie godziny do ich załadowania lub rozładowania. W takiej sytuacji poszczególne pojazdy mogą wjechać na parking wyłącznie w wyznaczonym czasie.

6.   Samochody osobowe służące do transportu mogą za zgodą Operatora Centrum zjechać na parking na poziomie „-1” w celu ich załadowania lub rozładowania.

7.  Osoba odpowiedzialna za transport obowiązana jest przed przystąpieniem do pracy dostarczyć do recepcji listę nazwisk osób, które będą wykonywać usługę transportową na terenie Centrum i właściwie oznakować te osoby.

8.  Korzystający z Centrum, dla którego wykonuje się usługę transportową odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez pracowników zatrudnionych do transportu oraz za utrzymanie porządku po zakończeniu prac transportowych.

9.  W wypadku powstania jakichkolwiek szkód podczas transportu osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Operatora.

10. Wszystkie prace transportowe mogą być wykonywane jedynie w godzinach uzgodnionych z Operatorem Centrum.

 

  • §  6.               

Zabezpieczenie mienia

1.   Korzystający z Centrum jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego mienia. Operator Centrum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i inne mienie wnoszone do Centrum.

2.   O stwierdzonych przypadkach zaboru mienia należy zawiadomić niezwłocznie Operatora lub służby ochrony.

3.   Operator nie świadczy usługi przechowania mienia. Do przechowywania odzieży przeznaczona jest szatnia.

4.  Za rzeczy pozostawione bez opieki w części wspólnej Centrum Operator ani właściciel Centrum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

5. Korzystający z Centrum na własną odpowiedzialność mogą pozostawić swoje rzeczy w sali. Na prośbę prowadzącego/trenera istnieje możliwość zamknięcia sali szkoleniowej na klucz przez pracownika recepcji.

           

  • §  7.               

Warunki składania anulacji i reklamacji

1.   Klient może dokonać bezkosztowej anulacji powyższego zamówienia pisemnie za potwierdzeniem, zawiadamiając o tym Centrum na 45 dni przed planowanym wydarzeniem. Po upływie bezkosztowej rezerwacji Klient może dokonać anulacji w ramach poniższych terminów i w oparciu o podane poniżej warunki anulacji:

1.1.  44 - 30 dni przed datą spotkania Klient obciążony zostanie 50% szacowanych kosztów wydarzenia.

1.2.  29 - 15 dni przed datą spotkania Klient obciążony zostanie 75% szacowanych kosztów wydarzenia.

1.3.  14 - 0 dni przed datą spotkania Klient obciążony zostanie 100% szacowanych kosztów wydarzenia.

2. Na 14 - 2 dni przed datą wydarzenia Klient ma prawo zmniejszyć liczbę uczestników spotkania o nie więcej niż 10% bez poniesienia kosztów przez Klienta, pisemnie za potwierdzeniem zawiadamiając o tym Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota. Po tym terminie anulacja rezerwacji lub zmniejszenie liczby uczestników wydarzenia spowoduje obciążenie Klienta kosztami za dokonaną anulację w wysokości równej liczbie anulowanych osób za zamówiony catering.

3. Klient ma prawo w ciągu 5 dni od zakończonego  wydarzenia zgłosić reklamację. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

4. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej, wysłanej na adres korespondencyjny Centrum Szkoleniowego Adgar Ochota lub elektronicznie, za pomocą wiadomości e-mail.

5. Niezgłoszenie przez Klienta niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi w terminie o którym mowa w & 7 pkt 3 powoduje, że roszczenia z tytułu niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług wygasają.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookie.