Zwiększamy ofertę!

Poszerzamy naszą ofertę o sale szkoleniowe i konferencyjne ze wszystkich lokalizacji Brain Embassy. Łącznie mamy teraz aż 52 sale. W ten sposób łączymy się z marką Brain Embassy tworząc nowy produkt BE Inspired.

SPRAWDŹ

Regulamin Programu Brokerskiego „POLECAJ – ZARABIAJ”

Regulamin Programu Brokerskiego „POLECAJ – ZARABIAJ”

 1. Niniejszy regulamin określa warunki programu brokerskiego o nazwie „POLECASZ – ZARABIASZ”, zwanej dalej „Programem”.
 2. Celem programu jest przyznanie nagrody pieniężnej Polecającym, którzy skutecznie polecą zorganizowanie wydarzenia w jednym z obiektów Adgar Conference Group swoim klientom lub znajomym, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizatorem Programu Brokerskiego „Polecasz-Zarabiasz” jest Real Estate Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Conference Centre sp. k., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A (kod pocztowy: 02-676 Warszawa), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000274247, dla której nadane zostały: numer statystyczny REGON 140900554 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 108-00-08-003, zwaną dalej „Organizatorem”.
 4. Udział w Programie może wziąć udział każdy Polecający po spełnieniu się łącznie następujących warunków:
  1. Polecający zarekomenduje Polecanemu organizację wydarzenia (eventu, szkolenia lub konferencji) w jendym z obiektów Adgar Conference Group
  2. Polecający przekaże Organizatorowi dane i informacje potrzebne do wypłaty na jego rzecz Nagrody Pieniężnej oraz do wystawienia dla Polecającego informacji PIT-8C.
  3. Polecający poda Organizatorowi:
   •  swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy
   • imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy Polecanego
 5. W przypadku zgłoszenia tego samego Polecanego przez dwóch różnych Polecających o pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Organizatora (data, godzina, minuta).
 6. Polecający, który spełni łącznie wszystkie warunki będzie uprawniony do otrzymania od Organizatora nagrody pieniężnej („Nagroda Pieniężna”). Po przekroczeniu 50 tys. PLN - 10%, lub w przedziale 25 – 50 tys. - 5% prowizji (zaokrąglonej do pełnego jednego złotego w górę) całkowitej ceny sprzedaży netto (tj. bez podatku VAT) wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Polecanym. Całkowita cena sprzedaży stanowi sumę cen netto (tj. bez podatku VAT) wszystkich usług będących przedmiotem umowy.
 7. Nagrody Pieniężne zostaną wpłacone przez Organizatora na rachunek bankowy Polecającego wskazany przez niego nie później niż w terminie 45 dni od dnia realizacji pełnego zamówienia i zorganizowania wydarzenia.
 8. Organizator sporządzi i prześle Polecającemu, który otrzymał Nagrodę Pieniężną, oraz właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Polecającego Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C. Polecający zobowiązany jest rozliczyć podatek dochodowy od otrzymanej Nagrody Pieniężnej we własnym zakresie w rozliczeniu rocznym.
 9. Polecający zobowiązany jest i odpowiada za przekazanie Organizatorowi prawidłowych danych do wystawienia informacji PIT-8C.
 10. Prawa do uzyskania Nagrody Pieniężnej nie można przenieść na osoby trzecie.
 11. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe, mają charakter wyłącznie informacyjny.
 12. Udział w Programie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 13. Dane Polecającego i Polecanego będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników Programu będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego oraz w celach marketingowych i statystycznych. Ponadto Polecający wyraża zgodę na podanie jego danych Polecanemu. Polecającemu i Poleconemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Po stronie Polecającego leży zapewnienie, że poinformował Polecanego i uzyskał jego zgodę na przesłanie jego danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z nieuprawnionym przesłaniem przez Polecającego danych osobowych Polecanego.
 15. Niniejszy Regulamin oraz Program Brokerski „POLECAJ – ZARABIAJ”wchodzi w życie od dnia 04.09.2017 i obowiązuje do dnia 31.12.2017 roku.
 16. W Programie będą brane pod uwagę jedynie wydarzenia zorganizowane do końca 2017 roku.

REKLAMACJE:

 1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane e-mailem (na adres: ck@adgar.pl) lub na adres pocztowy siedziby Organizatora wskazany w pkt. 3 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 3. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udzielać odpowiedzi w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce cookie.